Privacy- en cookieverklaring

Cookies header

Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Enable U (EnablE-U B.V.), gevestigd te Amsterdam, Kraanspoor 20,1033 SE, voor de website www.enable-u.nl, www.enable-u.nl/en. Deze verklaring geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

Deze verklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in geval van toegevoegde functionaliteit waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is.

Wat doet Enable U?

Enable U is een onafhankelijke integratiespecialist en oplossingspartner voor toonaangevende integratieproducten- en diensten.

Verwerkingsverantwoordelijke

Enable U is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.enable-u.nl.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  • Bezoekers van de website van Enable U 
  • Sollicitanten bij Enable U
  • Iedereen die contact opneemt met Enable U

Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld door het invullen van een contact- of aanmeldingsformulier, door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of voor een Enable U-evenement of door ons een e-mail te sturen.

Wanneer u onze website bezoekt, worden er persoonsgegevens verzameld. Enable U maakt gebruik van cookies die inzicht geven in hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om pagina’s te verbeteren zodat ze relevanter voor u zijn en om het navigeren voor u gemakkelijker te maken. Behalve voor het plaatsen van de strikt functionele en statistische cookies, zullen wij u om toestemming vragen. Dat doen we voordat we gegevens gaan verwerken die mogelijk persoonsgegevens bevatten. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring op de website. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u een contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, verwerken wij uw contactgegevens, de naam van uw organisatie, uw functie en de inhoud van de vraag of opmerking.

Wanneer u bij ons solliciteert, dan verwerken wij uw contactgegevens, cv, uitkomsten van een assessment (indien van toepassing). Een foto wordt alleen verwerkt als deze onderdeel is van uw cv. Overige informatie, zoals burgerlijke staat en nationaliteit, wordt alleen door ons verwerkt als u die informatie met ons wilt delen (bijvoorbeeld door deze gegevens op te nemen in de motivatiebrief). 

Wanneer u onze website(s) bezoekt, verzamelen wij informatie over uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een Enable U evenement, dan verwerken wij uw naam, contactgegevens, de naam van uw organisatie en uw functie.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken gegevens om:

Contact met u te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure;

Te beoordelen of  u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert;

Vragen, opmerkingen, klachten te beantwoorden.

Wij verwerken informatie over uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem om de veiligheid van ons netwerk te bewaken en andere gebruikers te beschermen.

Wij evalueren en verbeteren producten en diensten door gebruik te maken van statistisch onderzoek. Voor dit statistisch onderzoek worden uitsluitend geaggregeerde gegevens gebruikt (losgekoppeld van direct identificeerbare gegevens). De onderzoeksresultaten zijn uitsluitend op geaggregeerd niveau en niet herleidbaar tot individuele personen.

Wettelijke verplichting

Wet- en regelgeving kan ons verplichten persoonsgegevens te verwerken voor bijv. een overheidsinstantie. 

Toestemming

Wij gebruiken gegevens om:

Nieuwsbrieven te versturen;

Uw inschrijving voor een Enable U-evenement te registreren;

(inclusief het eenmalig achteraf contact met u opnemen om te vragen welke onderwerpen interessant waren en of de geboden oplossingen overeenstemmen met de vereiste oplossingen)

Met u in contact te blijven vanwege de belangstelling die u voor onze producten heeft getoond.

Wij combineren gegevens (alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven) om een profiel op te stellen. Dit profiel gebruiken wij om te bepalen of uw bedrijf een toekomstige klant zou kunnen zijn. Om dit te bepalen kunnen wij contact met u opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Indien u hiermee instemt, zal uw IP-adres worden gebruikt om bedrijfsgegevens uit openbare bronnen te verkrijgen.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

Enable U zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Delen met anderen

Enable U kan derden inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (diensten zoals onderhoud van software, applicaties en websites en het aanbieden van dataopslag, crm en het versturen van mailings of vragenlijsten). Deze partijen verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de uitbestede activiteiten. Enable U heeft contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat derden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden en zoveel mogelijk binnen de EER. Wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Enable U (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet) gelden ook voor deze derde partijen. Dit is onderdeel van de verwerkersovereenkomst tussen Enable U en de betreffende verwerker. Voor alle duidelijkheid: Enable U zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

De organisaties waar Enable U mee samenwerkt zijn onder andere: Salesforce, Google Analytics, Mailchimp, Leadinfo, Control Digital, Trello, Microsoft.

Bewaartermijnen

Enable U slaat gegevens zoveel mogelijk op binnen de EER. In het incidentele geval dat gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zal een beschermingsniveau worden gewaarborgd dat ten minste op het niveau van de AVG ligt. Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit betekent dat de bewaartermijn kan verschillen.

Gegevens met betrekking tot een sollicitatie zullen binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden verwijderd of geanonimiseerd. Na de bewaarperiode zullen wij geanonimiseerde gegevens alleen gebruiken voor historische en statistische doeleinden. De termijn van 4 weken kan worden verlengd tot een jaar indien u hier specifiek mee heeft ingestemd.

Gegevens met betrekking tot vragen, opmerkingen en klachten zullen worden verwijderd na de (definitieve) afhandeling daarvan.

Informatie die wordt verstrekt vanwege interesse in onze producten (bijvoorbeeld bij inschrijving voor een Enable U evenement), evenals de informatie die wordt verzameld via Marketing cookies, wordt maximaal 2 jaar bewaard, tenzij u eerder aangeeft dat u geen interesse meer heeft. In dat geval zullen wij

uw persoonsgegevens binnen 1 maand verwijderen.

Gegevens die zijn verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief worden verwijderd zodra u aangeeft (bijvoorbeeld door te klikken op de link “unsubscribe” in de e-mail) dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Gegevens met betrekking tot de beveiliging van onze netwerken worden ten minste 3 maanden bewaard en na ongeveer 1 jaar verwijderd.

Rechten

Als relatie van Enable U, of als bezoeker van onze website, heeft u de volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Recht op inzage

U heeft het recht om aan Enable U te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, dan heeft u het recht op inzage in deze persoonsgegevens. 

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien blijkt dat de gegevens die Enable U verwerkt onjuist en/of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen om de gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Recht op vergetelheid

In sommige gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten wissen. Enable U zal deze verzoeken inwilligen, voor zover er geen gerechtvaardigde redenen voor de verwerking overblijven (na afloop van de voornoemde bewaartermijnen worden de gegevens automatisch gewist, u hoeft hiervoor geen actie te ondernemen).

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer een verzoek is ingediend, zal Enable U de persoonsgegevens alleen verwerken met toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Een uitzondering geldt wanneer Enable U de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering. Gedurende deze periode (een redelijke termijn dient in overleg te worden vastgesteld) worden de gegevens niet door Enable U verwerkt.

Kennisgevingsplicht

Enable U informeert iedere ontvanger, aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, over het corrigeren (verbeteren of aanvullen), wissen of beperken van de verwerking. Indien u daarom verzoekt, verstrekt Enable U informatie over de ontvangers van de persoonsgegevens.

Recht op dataportabiliteit

Op uw verzoek kunnen wij u alle persoonsgegevens die u aan Enable U hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat verstrekken.

Recht van bezwaar

Eenieder van wie Enable U persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Enable U zal hieraan gehoor geven, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking

voort te zetten. Eerder gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins rechtsgevolgen heeft die u kunnen treffen. Een uitzondering geldt wanneer dat besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

Klachten

Enable U zal zich inspannen om een klacht naar tevredenheid op te lossen. Mochten we er samen niet uitkomen dan wijzen we u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen en Enable U dit niet naar behoren afhandelt.

Verzoek indienen

Om van deze rechten gebruik te maken, vragen wij u een verzoek in te dienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail worden ingediend. Enable U dient de identiteit van de indiener van het verzoek te verifiëren. Indien dit nog niet mogelijk is, zal Enable U om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen. Om deze reden kan Enable U vragen om een eerder gemaild verzoek alsnog schriftelijk in te dienen.

Enable U heeft een maand de tijd, gerekend vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Het verzoek wordt beoordeeld door de Privacy Officer van Enable U. Wij zullen binnen een maand op het verzoek reageren.

Kosten

Enable U zal geen kosten in rekening brengen om aan het verzoek te voldoen. Een uitzondering geldt wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn (bijv. door het herhaaldelijk indienen van verzoeken). In deze gevallen kan Enable U besluiten om een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen of te weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Contactgegevens

Enable U
Kraanspoor 20
1033 SE Amsterdam
+31 (0)20 716 3866

email: security@enable-u.com

Contact

Hoe kunnen we U Enablen?

Neem direct contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Met het verzenden van het formulier ga ik akkoord met het inzamelen van mijn naam, emailadres en eventueel telefoonnummer conform het Privacybeleid van Enable U.
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.