Bericht

I-strategie 2021-2025 half augustus naar Tweede Kamer, is integratie het sleutelwoord?

I-Strategie

iBestuur publiceerde vorige week een artikel over de nieuwe I-strategie van de overheid. De nieuwe I-strategie staat halverwege augustus bij de ministerraad op de agenda. Vlak daarna gaat het door naar de Tweede Kamer. In de nieuwe I-strategie zijn vier onderwerpen te onderscheiden. Voor iedere IT professional binnen de overheid interessant om te lezen. Daarom delen we deze graag. Mét bij elk onderwerp onze visie en hoe Enable U hieraan bijdraagt.

De nieuwe I-strategie van de overheid heeft 4 politiek bestuurlijke rode draden.

 1. Het versterken van de uitvoering
  Daar horen elementen bij als het centraal stellen van de burger in (digitale) dienstverlening aan de voorkant, terwijl we tegelijkertijd gaan investeren in de achterkant (onder de motorkap); bijvoorbeeld door het wegwerken van legacy en waarmee ruimte kan ontstaan voor vernieuwing.

  Door een solide integratie van zaak-systemen met overige systemen van de overheid wordt het voor burgers nog eenvoudiger om overheidszaken te regelen. Ook de nieuwe omgevingswet (DSO) is een zegen voor burgers en bedrijven. Legacy systemen die niet zo eenvoudig “weggewerkt” kunnen worden zijn door middel van digitale integraties zeer eenvoudig “open” te maken zodat uitwisseling van gegevens geen belemmering meer is. Integraties zorgen in de komende jaren voor een meer open overheid. Enable U helpt de overheid en andere organisaties daarbij door koppelingen (integraties) als een Service aan te bieden. Veel van deze koppelingen zijn al gebouwd en kunnen in no-time ingezet worden zodat gegevens uit legacy systemen snel en eenvoudig uitgewisseld kunnen worden met andere (cloud) applicaties.

 2. Het verantwoord benutten van de mogelijkheden van data
  Daarbij geldt data als vertrekpunt voor beter beleid, processen en innovatievere besluitvorming. Maar zeker ook het sneller kunnen inspelen op maatschappelijke verandering. En dit alles natuurlijk wel met aandacht voor de impact op grondrechten en publieke waarden bij de inzet van datatechnologie.

  Data kan alleen dienen voor innovatievere besluitvorming als er sprake is van een “open” IT-architectuur.  Dit is alleen te bereiken met de juiste integratiestrategie waarmee oude (legacy) data en data uit welke overheidsbron dan ook eenvoudig te benaderen is voor iedereen die dat mag. Als dat geen belemmering meer is staat niets innovatie meer in de weg. Door gebruik te maken van een partner als Enable U zijn deze integraties ook nog eens veilig, betrouwbaar en zorgen wij voor de bescherming van privacygevoelige data.

 3. De mens als sterkste schakel
  Het digitaal transformeren vraagt om investeren in mensen, organisaties en cultuur. Termen die daarbij horen zijn onder andere ambtelijk vakmanschap, I-vakmanschap en digitaal leiderschap. Maar ook de notie dat het onomkeerbare hybride werken hoge eisen stelt aan de digitale weerbaarheid van medewerkers.

  Medewerkers zijn de sterkste schakel als ze zich kunnen concentreren op datgene waar de overheid voor staat. Door complexe IT-randvoorwaarden onder te brengen bij specialisten kunnen IT-medewerkers van de overheid hun kennis en ervaring inzetten om digitaal leiderschap te ontwikkelen en te tonen. Enable U zorgt voor zorgeloze en veilige verbindingen tussen verschillende overheidssystemen, zodat IT-specialisten zich daar niet langer mee bezig hoeven te houden.

 4. Een open en transparante overheid
  Transparantie en inzicht zijn randvoorwaardelijk voor het vertrouwen van parlement en maatschappij. Actieve openbaarmaking en het versterken van de informatiehuishouding zijn daar onderdelen van.

  Dit is alleen mogelijk als de gegevens die “de overheid” onder beheer heeft door iedereen die daar toestemming voor heeft eenvoudig, 24×7 op een veilige manier te benaderen zijn. De technische oplossingen om dit mogelijk te maken moeten verzorgd worden door specialisten als Enable U. De overheid focust zich zo op het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van deze gegevens, terwijl Enable u zorgt voor de veilige verbindingen. Want als de gegevens er zijn, maar de verbindingen niet werken of onveilig zijn, dan is de eigenaar van de gegevens de zwakste schakel. Daar kun je dus beter specialisten voor inzetten.