Disclaimer

Disclaimer voor www.enable-u.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.enable-u.nl, zoals deze beschikbaar is
gesteld door Enable U. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een of andere manier voor commerciële doeleinden gebruikt of
misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen
van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enable U is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Enable U.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staat (inclusief eventuele tarieven), geldt dat wij
streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde
informatie. Fouten die daarbij ontstaan en al dan niet herkenbaar zijn als programmeer dan
wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met
Enable U te mogen claimen of te veronderstellen.
Enable U streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan zijn wij daar
niet aan gebonden en kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Enable U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
enable-u.nl op deze pagina.