Bericht

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO

In 2021 is het écht zover, dan treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving
Waar burgers en bedrijven nu nog in verschillende online omgevingen informatie moeten ophalen of een vergunning kunnen aanvragen, wordt het door de komst van het DSO mogelijk om via één loket alle zaken te regelen.

Via het DSO kunnen zowel burgers als bedrijven:

 • Vergunningen aanvragen en meldingen doen;
 • Zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie, bijvoorbeeld omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma’s. Overheden leggen daarin onder meer vast wat wel en niet mag op een locatie.
 • Op termijn informatie raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
  Denk bijvoorbeeld aan gegevens over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.

Op dit moment zijn er nog verschillende digitale loketten voor deze diensten: het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl.
Met de komst van het DSO kunnen gebruikers terecht bij één digitaal loket.

Pilots
Enable U heeft, in samenwerking met gemeente Amersfoort in februari 2018 een succesvolle pilot afgerond die de aansluiting tussen het zaaksysteem van de gemeente en het toekomstige Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk maakt. Hiermee toonden wij toendertijd aan dat een dergelijke koppeling goed realiseerbaar is.

Om via één loket alle zaken te kunnen regelen en dit technisch mogelijk te maken moeten alle IT-voorzieningen van gemeenten aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO. In de pilot van Enable U en gemeente Amersfoort zijn de volgende stappen getest:

 • Het indienen van een vergunningsaanvraag via het webportaal van het DSO.
 • Het aanbieden van de aanvraag via de Digikoppeling aan de gemeente Amersfoort. Dit gebeurt in de vorm van een triggerbericht.
 • Het opstarten van een proces binnen de Digikoppeling van de gemeente Amersfoort,
  waarin op basis van het triggerbericht bij het DSO de aanvraaggegevens worden opgehaald.
 • Het ophalen van documenten die bij de aanvraag zitten, zoals bouwtekeningen.
  Deze worden ook bij het DSO opgehaald.

Ook voor gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij bezig met een aansluiting van het zaaksysteem en het toekomstig Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze pilot lichten wij toe op dinsdag 18 juni a.s. op de DSO-dag in Zeist.

Bent u er ook bij?
De bijeenkomst is voor iedere toekomstige gebruiker van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). In de ochtend krijgt u tijdens de functionele kwartaaldemonstratie te zien welke functionele resultaten er het afgelopen kwartaal zijn geboekt bij de bouw van het DSO aan de hand van praktijkproeven. In de middag wordt tijdens deelsessies ingegaan op ervaringen en vraagstukken rondom de Omgevingswet.